Aktualność

Konkursy
Ocalić od zapomnienia...

Regulamin konkursu na hasło promujące Archiwum Społeczne wsi Głogoczów

Regulamin konkursu na hasło promujące Archiwum Społeczne wsi Głogoczów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na hasło promujące Archiwum Społeczne wsi Głogoczów, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, 32-444 Głogoczów 406, KRS 0000405670, NIP 6812053722, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Ocalić od zapomnienia… dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO na lata 2021-2030.
3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E Regulaminu usługi „Strony na Facebooku”).
4. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.
5. Konkurs jest prowadzony na Stronie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie na Facebooku, pod adresem URL: https://www.facebook.com/gospodynieglogoczow (dalej: „Fanpage”), prowadzonym na podstawie Regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guide…).
6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

§ 2 UCZESTNICY
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
a) jest fanem profilu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie na Facebooku;
b) mieszka w Głogoczowie;
c) ukończyła 13. rok życia;
d) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
e) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
f) spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, która powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku lub innym;
d) nie ukończyli 13 lat.

§ 3 CZAS I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.11.2021 r. i kończy się 06.11.2021 o godz. 23:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8.11.2020 do godz. 21:00.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest:
a) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
b) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej;
c) bycie fanem profilu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w serwisie Facebook.com
d) udzielenie zgody i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami w § 4 oraz § 5 ust. 7.
3. Zadanie konkursowe brzmi: Wymyśl hasło promujące Archiwum Społeczne wsi Głogoczów, jako narzędzie wspierające zachowanie pamięci o historii wsi, wzmacniające poczucie więzi społecznych wśród mieszkańców. Zgłoszenia należy dodawać w komentarzu do posta konkursowego.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić wiele zadań konkursowych
5. Zamieszczanie przez Uczestnika w wiadomości treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
6. Przesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonanie zadania konkursowego określonego w § 3 ust. 3 pkt. jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zadania, że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 tj. ze zm.), są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji treści zamieszczanych w ramach Zadania konkursowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 6.
2. Uczestnik, z momentem przekazania Zadania konkursowego, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora oraz Administratora z treści stanowiącej Zadanie konkursowe. Z tytułu udzielenia powyższej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie. Administrator i Organizator uprawnieni są do wykorzystywania nazwy stworzonej w ramach Zadania konkursowego do celów komercyjnych, niekomercyjnych, marketingowych, promocyjnych, w tym do jej publikacji na materiałach promocyjnych, w internecie i w mediach społecznościowych, a także na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie ww. treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.
4. Uczestnik – wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora praw do Zadania konkursowego, o których mowa w ust. 2 i 3, w całości lub w części, na dowolną osobę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie zadania konkursowego do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia).
5. Organizator nabywa na własność Zadanie konkursowe Uczestników wraz z prawami określonymi w ust. 2, 3 i 4, z chwilą zgłoszenia Zadania do Konkursu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z zadania na każdym odrębnym polu eksploatacji.
6. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie zadania na Fanpage’u (§ 1 ust. 5) bez dodatkowych odpłatności. Postanowienia ust. 2 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 5 NAGRODY i LAUREACI
1. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe:
• za pierwsze miejsce śledzący statyw Follow Me Pod
• za drugie miejsce statyw na telefon XO L02
• za trzecie miejsce powerbank Trust Primo Ultra- thin
2. Nagrody przyznają fani poprzez głosowanie internetowe na swojego faworyta w formie polubień zgłoszonego zadania pod postem konkursowym na fanpage Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.
3. Laureaci będą mogli odebrać nagrody osobiście w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie do 4 grudnia 2021. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
4. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przed odbiorem nagrody nie nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 7 i 10, wówczas uprawnionym do otrzymania Nagrody jest kolejna osoba, która otrzymała najwięcej polubień przy Zadaniu konkursowym.
5. Informacja o Zwycięzcach, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia wyników na Fanpage’u Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post). Laureaci zostaną również poinformowaniu w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com o zwycięstwie i sposobie odbioru nagrody w dniu ogłoszenia wyników.
6. Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany przy odbiorze nagrody podać swoje dane do protokołu przekazania nagrody i celem identyfikacji tj.:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody w tym konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.”
7. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej jest warunkiem dokonania odbioru nagrody.
8. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także brak zgłoszenia się po nagrodę w terminie wskazanym przez Organizatora skutkuje utratą przez Laureata prawa do nagrody.
9. Nagroda, o której mowa w §6 ust. 2 zostaną wydane Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
10. Organizator w dniu ogłoszenia wyników wyznaczy Zwycięzcy termin odbioru nagrody, o którym poinformuje w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com. Nagrodę należy odebrać osobiście w wyznaczonym przez Organizatora dniu. Warunkiem odbioru nagrody jest spełnienie warunków określonych w §3 ust.3 oraz §6.
11. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.
12. Wybrane przez Organizatora zadania konkursowe, wyłonione przez Organizatora zgodnie z § 6 zostaną opublikowane na Stronie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie na Facebooku.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione Organizatorowi i wykorzystane przez niego w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) Finalistów.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego (i) imienia i (ii) nazwiska lub (iii) pseudonimu – jeśli używa takiego w Profilu – oraz (iv) zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.gospodynieglogoczow.pl
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Głogoczów / 01 lis 2021
Głogoczów-wieś jak Dzwon