Aktualność

Z życia stowarzyszenia

28.05.2021 Zebranie walne Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

ZAPRASZA SERDECZNIE

na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie


DATA: 28 maja 2021 (piątek)

GODZINA: 17.00, drugi termin godzina 17.15

MIEJSCE: Głogoczów 20, w razie niepogody WDK w Głogoczowie


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór przewodniczącego walnego zebrania członków, sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy
 8. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na lata 2021-2025
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2021-2025
 10. Dyskusja nad planem działalności na rok 2021
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie walnego zebrania członków Stowarzyszenia
Głogoczów / 12 maja 2021
Głogoczów-wieś jak Dzwon